PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik fremlægger, på vegne af Kameo-koncernen bestående af Kameo AS og Kameo ApS med filialerne Kameo Norwegian Branch og Kameo Svensk Filial, den information du har krav på når der indhentes, behandles og gemmes oplysninger om dig. Med dig mener vi dig som:

 • Investor/långiver eller låntager i lån som formidles gennem Kameos platform,
 • reel ejer, daglig leder eller bestyrelsesmedlem i en slik investor/långiver eller låntager;
 • kautionist for et lån som er formidlet via Kameos platform; eller
 • har tilmeldt dig som abonnent på vores nyhedsbrev og/eller anden markedsføring fra Kameo.

Nedenfor kan du læse:

 • hvilken information vi indhenter og dig;
 • hvornår vi indhenter denne information;
 • hvor længe informationen opbevares af Kameo; og
 • hvordan du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger.

Hvilken information vi indhenter og formålet med behandlingen, afhænger af om din relation til Kameo er direkte som investor/långiver eller låntager, eller om du er repræsentant, ejer eller kautionist for en virksomhed som er investor/långiver eller låntager gennem Kameo. Vores af de personoplysninger vi behandler, er derfor delt ind i forskellige afsnit afhængig af hvad din relation til Kameo er.

Hvem der har adgang til oplysningerne, hvordan vi beskytter oplysningerne, hvor længe vi opbevarer oplysningerne, og hvordan du kan benytte dig af dine rettigheder, er derimod stort set ens for alle personoplysninger vi behandler, og er derfor beskrevet samlet.

 1. Hvilken slags personoplysninger behandler vi?
  1. Investorer/långivere
   1. Investorer/långivere som er fysiske personer
   2. Investorer/långivere der er en virksomhed eller sammenslutning
  2. Låntagere og kautionister
  3. Personer og virksomheder som ikke er medlemmer, men kun abonnerer pånyhedsbrev
 2. Formålet med Kameos behandling af personoplysninger
  1. For investorer/långivere
 3. Hvem har adgang til dine personoplysninger?
 4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 5. I hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?
 6. Hvordan kan du have indflydelse på vores behandling af dine personoplysninger?
  1. Medlemmer som har godkendt Kameos vilkår og oprettet en brugerprofil
  2. Abonnenter på nyhedsbrev uden medlemskab

Hvis du har spørgsmål til eller bekymringer omkring vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Kameo. Klager kan sendes til vores Compliance-medarbejder Pia Sørensen, pia@kameo.dk. Du kan også klage til Datatilsynet ved at følge instruktionerne på tilsynets hjemmeside.

 • Del:

1. Hvilken slags personoplysninger behandler vi?

1.1 Investorer/långivere

a. Investorer/långivere som er fysiske personer

Når du som privatperson ansøger om at blive registreret som investor/långiver hos Kameo, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • dit navn;
 • din nationalitet; og
 • din e-mailadresse.

Hvis du vælger at oprette en investeringskonto, vil vi også indsamle følgende oplysninger (og/eller dokumenter der indeholder sådanne oplysninger):

 • dit CPR-nr.;
 • din adresse;
 • dine bankoplysninger;
 • dit telefonnummer;
 • dine svar på vores KYC- spørgsmål (”Kundekendskab”), herunder din bekræftelse på at du ikke er en politisk eksponeret person i henhold til hvidvaskloven;
 • den dato din Kameo-konto blev oprettet;
 • kopi af billede-ID (fx pas) og evt. adressedokumentation (fx sygesikringsbevis);
 • ved underskrift med NemID: Dato for underskrift, din IP-adresse og hvilken NemID-kunde der blev brugt; og
 • enhver oplysning du frivilligt vælger at give i din kommunikation med Kameo.

Vi behandler desuden oplysninger om enhver transaktion på din Kameo-konto, som påkrævet i hvidvaskloven og bogføringsloven.

Vi samarbejder med eksterne leverandører for at sikre at du ikke optræder på sanktionslister, i bedrageriregistre eller på lister over politisk eksponerede personer, jf hvidvaskloven. På listerne vil dit navn, CPR nummer, adresse og stilling kunde fremgå.

CPR-nummer og andre entydige identifikationsmidler behandles i den forbindelse fordi der er et objektivt behov for sikker identifikation, og metoden er nødvendig for at opnå denne identifikation, jf. persondataloven §11.

b. Investorer/långivere der er en virksomhed eller sammenslutning

Når en virksomhed eller sammenslutning ansøger om at blive registreret som investor/långiver hos Kameo, indsamler vi følgende oplysninger for den person der indgiver ansøgningen eller som opgives som kontaktperson for virksomheden eller sammenslutningen:

 • navn; og
 • e-mailadresse.

Hvis der også oprettes en investeringskonto på virksomhedens vegne, vil vi i tillæg indsamle følgende oplysninger (og/eller dokumenter der indeholder sådanne oplysninger) for virksomhedens reelle ejere (jf. hvidvaskloven), daglig leder, bestyrelsesmedlemmer samt angivne repræsentanter for virksomheden ved registreringen i Kameos system:

 • deres navn;
 • deres adresse;
 • deres CPR-nr.;
 • kopi af deres billede-ID (fx pas) og evt. Adressedokumentation;
 • ved underskrift med NemID: Dato for underskrift, din IP-adresse og hvilken NemID-kunde der blev brugt; og
 • de svar som er afgivet på vores KYC-spørgsmål (”Kundekendskab”) og en bekræftelse på at ingen af de ovennævnte personer er en politisk udsat person i henhold til hvidvaskloven.

Vi indhenter også kreditoplysninger om virksomheden, samt oplysninger fra aktieregisteret (for aktieselskaber). Disse oplysninger kan indeholde navne, CPR-nummer, adresse og stilling for virksomhedens ledelse, ejere og autoriserede repræsentanter. Vi behandler desuden oplysninger om enhver transaktion på firmaets konto. Sådanne oplysninger kan indeholde personoplysninger. Oplysningerne lagres i vores system.

Vi samarbejder desuden med en ekstern leverandør for at sikre at virksomhedsrepræsentanter og -ejere ikke optræder på nogen sanktionsliste eller liste over politisk eksponerede personer i henhold til hvidvaskloven. Også disse oplysningerne lagres i vores system.

CPR-nummer og andre entydige identifikationsmidler behandles i den forbindelse fordi der er et objektivt behov for sikker identifikation, og metoden er nødvendig for at opnå denne identifikation, jf. persondataloven §11.

Ved kommunikation med Kameos kundeservice vil vi behandle de personoplysninger som virksomhedens repræsentant videregiver til kundeservice.

1.2 Låntagere og kautionister

Kameo formidler ikke lån til fysiske personer. Følgende gjælder derfor kun personoplysninger som gives til eller indhentes af Kameo i forbindelse med at et lån formidles til en virksomhed som fysiske personer har en relation til, for eksempel som den repræsentant der forestår ansøgningen om lån til Kameo, eller som reel ejer, aktionær, bestyrelsesmedlem, daglig leder eller som kautionist for virksomhedens forpligtelser.

Behandlingen af virksomhedens låneansøgning foregår i flere trin, hvilket betyder at vi indhenter personoplysninger løbende.

i. Oprettelse af kontakt mellem låntager og Kameo

Når repræsentanter for en virksomhed kontakter os med henblik på at optage et lån, indhenter vi følgende personoplysninger om personen som kontakter os:

 • repræsentantens navn;
 • repræsentantens e-mailadresse; og
 • repræsentantens telefonnummer.

ii. Risikovurdering

Når vi modtager en låneansøgning, indhenter vi en kreditvurdering både af den person som indsender ansøgningen på vegne af virksomheden, og af den virksomhed som ansøgningen gælder. I løbet af kreditanalysen indhentes alt efter omstændighederne også kreditvurderinger af bestyrelsesmedlemmer, indirekte og direkte ejere, og personer der har ret til at signere for virksomheden, samt kautionister for det lån der er ansøgt. Informationsindhendting om personer tilknyttet virksomheden som søger lån, er et led i Kameos tiltag for at hindre svindel, og er en del af den helhedsvurdering Kameo foretager ved vurderingen af om lånet skal gøres tilgængelig for crowden. Kreditinformation om virksomheden kan indeholde personoplysninger i form af bl.a. navn på tegningsberettigede og reelle ejere.

iii. Interviews

Hvis kreditvurderingen er tilstrækkelig god, gennemfører vi interviews med kunder til den potentielle låntager. Formålet med disse interviews er at få et indtryk af om virksomheden har vellykkede projekter bag sig. I den forbindelse vil vi behandle navne og kontaktinformationer på de interviewede, samt de personoplysninger de interviewede opgiver til Kameo.

iv. Indhenting af dokumentation

forbindelse med risikovurderingen vil Kameo indhente dokumentation som projektplan, projektberegning, årsrapporter, kopier af relevante aftaler og forsikringer m.m. Dette materiale kan indeholde personoplysninger om personer med forskellige forbindelser til den potentielle låntager, fx tegningsberettigede, reelle ejere og nøglepersoner i virksomheden, købere mm. Vi indhenter også referencer for nøglepersoner hos den potentielle låntager og tilknyttede virksomheder af betydning for den enkelte sag (fx byggefirmaer), og behandler følgelig de personoplysninger som de relevante referencepersoner opgiver.

v. Indgåelse af aftaler

Hvis et lån publiceres og tegnes af crowden, underskriver låntager en låneaftale. Låneaftalen inkl. bilag som sikkerhedsaftaler, gældsbrev, pantedokumenter, lånetilbud og kontroldokumenter bliver lagret i Kameos system. Gældsbrev og evt. sikkerhedsaftale signeres af kautionisten. Disse dokumenter indeholder navn, CPR-nummer, adresse og emailadresse på tegningsberettigede og kautionister. Den låneaftale der gøres tilgængelig for den enkelte långiver indeholder kun navn og adresse på låntager og kautionist.

Kameo behandler CPR-nummer og andre entydige identifikationsmidler i forbindelse med aftaleindgåelse fordi der er et objektivt behov for sikker identifikation. Metoden er nødvendig for at opnå denne identifikation, jf. persondataloven §11.

vi. Særligt om reelle ejere

Kameo indhendter følgende personoplysninger om den potentielle låntageres reelle ejere, jf hvidvaskloven, og/eller dokumenter som indeholder sådanne personoplysninger:

 • CPR-nummer;
 • adresse;
 • beskæftigelse;
 • statsborgerskab;
 • de svar som er afgivet på vores KYC-spørgsmål (”Kundekendskab”), herunder en bekræftelse på at ingen af de nævnte personer er en politisk udsat person i henhold til hvidvaskloven; og
 • kopi af nævnte personers pas eller kørekort.

CPR-nummer og andre entydige identifikationsmidler behandles i den forbindelse fordi der er et objektivt behov for sikker identifikation, og metoden er nødvendig for at opnå denne identifikation, jf. persondataloven §11.

1.3 Personer og virksomheder som ikke er medlemmer, men kun abonnerer på nyhedsbrev

Selv om du ikke er medlem, kan du abonnere på vores nyhedsbrev via vores hjemmeside eller andre sociale medier. Har du tilmeldt dig et sådan abonnement, vil vi gemme din e-mailadresse, samt dit navn hvis du har oplyst dette til os.

Selv om du ikke er medlem, kan du abonnere på vores nyhedsbrev via vores hjemmeside eller andre sociale medier. Har du tilmeldt dig et sådan abonnement, vil vi gemme din e-mailadresse, samt dit navn hvis du har oplyst dette til os.

2. Formålet med Kameos behandling af personoplysninger

2.1 For investorer/långivere

Vi behandler personoplysninger fra investorer/långivere til følgende formål:

 • registrering af konto/medlemskab;
 • åbning af investeringskonto;
 • identitetskontrol i overensstemmelse med hvidvaskloven;
 • administration af konto og medlemskab;
 • formidling af lån via platformen;
 • kundeservice; og
 • håndtering af transaktioner foretaget af investoren, og historik knyttet til disse transaktioner, jf. hvidvaskloven og bogføringsloven.

Når en virksomhed tegner medlemskab som investor/långiver, behandler Kameo desuden personoplysninger til følgende formål:

 • at få bekræftet repræsentantens bemyndigelse til at repræsentere virksomheden; og
 • kredit-check* af virksomheden.

* Kredit-check udføres på virksomhedsniveau, men kan indeholde personoplysninger, fx om virksomhedsrepræsentanter og -ejere.

Når du, eller virksomheden du repræsenterer, registreres som investor/långiver via Kameo, udtrykkes også et ønske om at du (eller den virksomhed du er tilknyttet) er interesseret i at deltage i de transaktioner som finder sted på Kameos platform. For at gennemføre disse transaktioner, må vi indhente og lagre personoplysninger om dig, som angivet ovenfor. Uden disse oplysninger kan vi ikke opfylde vores forpligtelser overfor dig eller den virksomhed du er tilknyttet, som investor/långiver. Kameo har endvidere en legitim interesse i at kunne følge op på kontraktmæssige forhold, herunder opfyldelse af pligter og korrigering af afvigelser, samt yde service. Det retslige grundlag for behandlingen er følgelig hhv. art. 6,1.f og art. 6, 1.b i databeskyttelsesforordningen.

CPR-nummer og andre entydige identifikationsmidler behandles i denne forbindelse fordi der er et objektivt behov for sikker identifikation, og metoden er nødvendig for at opnå denne identifikation, jf. persondataloven §11.

Derudover behandler Kameo personoplysninger for at efterleve vores lovmæssige forpligtelser, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, 1.c:

 • for at overholde gældende lovkrav om kundekendskab samt at forhindre, opdage og undersøge tilfælde af hvidvask, terrorfinansiering og bedrageri, jf. hvidvaskloven kap. 3;
 • for at overholde gældende lovkrav til regnskaber og bogføring, herunder bogføringsloven kap. 5;
 • for at opfylde rapporteringsforpligtelser overfor myndigheder (fx skattemyndigheder, politi og konkursmyndigheder); og
 • for at overholde anden til enhver tid gældende lovgivning som gælder virksomheder med tilladelse som betalingsinstitut og som yder betalingstjenester.

Hvis du har valgt at modtage vores nyhedsbrev eller en anden form for markedsføringsmateriale, bruger vi også dine personoplysninger til at administrere og sende den ønskede type information og/eller kampagner. Grundlaget for denne brug af personoplysninger er dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningen, art 6, 1.a.

Vi gemmer også de oplysninger som du har givet os i form af meninger, svar på kundeundersøgelser og forslag til forbedring af vores tjenester. Sådanne oplysninger vil blive behandlet med henblik på at udvikle og forbedre vores tjenester.

2.2 For låntagere

Vi behandler personoplysninger i tilknytning til låneansøgninger som vi modtager fra virksomheder, som nærmere angivet i afsnit 1.2, til følgende formål:

 • at yde de låneformidlingstjenester som låntager har anmodet om gennem sin ansøgning;
 • administration af låneansøgning og muligt kontraktforhold med låntager;
 • identitetskontrol;
 • kreditinformation om låntager* og dennes ledelse, ejerkreds og tegningsberettigede;
 • kreditinformation om kautionister;
 • overførsel af lån;
 • kundeservice;
 • administration af transaktioner og transaktionshistorik; og
 • kontrol af at den som repræsenterer virksomheden, har ret til at repræsentere virksomheden.

* Kreditinformation om låntager indeholder personoplysninger om virksomhedens tegningsberettigede og reelle ejere.

Kameo behandler dermed personoplysninger med grundlag i den legitime interesse vi har i at kunne indgå, effektuere og administrere kontraktforhold med låntager og kunne overføre lån, jf. databeskyttelsesforordningen, art. 6,1.f.

Kameo behandler også personoplysninger som nævnt over for at overholde vores lovmæssige forpligtelser, jf databeskyttelsesforordningen art. 6, 1.c, herunder:

 • for at overholde gældende lovkrav om kundekendskab samt at forhindre, opdage og undersøge tilfælde af hvidvask, terrorfinansiering og bedrageri, jf. hvidvaskloven kap. 3;
 • for at overholde gældende lovkrav til regnskaber og bogføring, herunder bogføringsloven kap. 5;
 • for at opfylde rapporteringsforpligtelser overfor myndigheder (fx skattemyndigheder, politi og konkursmyndigheder); og
 • for at overholde anden til enhver tid gældende lovgivning som gælder virksomheder med tilladelse som betalingsinstitut og som yder betalingstjenester.

3. Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Personoplysninger bliver behandlet af Kameo ApS, Kameo Norwegian Branch og Kameo svensk filial.
Per dags dato benytter vi følgende databehandlere:

 • software-leverandører;
 • skyløsningsleverandører;
 • distributører og agenter; samt
 • inkassoselskaber.

Kameo er forpligtet til at kontrollere at private investorer såvel som virksomhedsrepræsentanter og -ejere ikke optræder på sanktionslister, i bedrageriregistre eller på lister over politisk eksponerede personer i henhold til hvidvaskloven. Den tredjepart som udfører denne kontrol for Kameo, vil få adgang til personoplysninger som er nødvendige for at gennemføre kontrollen, herunder navn og CPR-nummer.

Kameo vil oplyse eventuelle kautionisters navn og adresse i den individuelle låneaftale der er indgået mellem låntager og den ekelte investor/långiver. Denne aftale gøres tilgængelig for den enkelte låntager og investor/långiver ved login på kameo.dk. Bemærk at denne aftale er personlig og kun vil være tilgængelig for långivere som har investert i det enkelte lån.

Navn og adresse på långivere i et givent lån vil dessuden fremgå af den samleaftale som låntager modtager og underskriver i forbindelse med udbetaling af lånet.

Kameo vil også dele personoplysninger i de tilfælde hvor vi er underlagt lovkrav om dette.

Kameo opbevarer primært dine personoplysninger indenfor EU/EØS. I tilfælde af at en af vores leverandører behandler dine personoplysninger udenfor EU/EØS, fx vores software-leverandør ZWEBB med kontor i Serbien, har vi desuden indgået EU’s modelaftaler for overførsel til tredjeland med de pågældende leverandører som sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende EU-lov. Du kan få adgang til et eksemplar af disse ved at kontakte os på e-mail.

4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Kameo har truffet en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger der behandles af os, mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, afsløring, ændring og ødelæggelse. Bl.a. opbevares dine personoplysninger digitalt under password-beskyttelse og med begrænset adgang. I tilfælde hvor personoplysninger behandles på vores
vegne af eksterne leverandører, har vi indgået aftaler med leverandørerne der sikrer at dine oplysninger håndteres korrekt og til enhver tid er passende beskyttet.

5. I hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer kun personoplysninger så længe de er nødvendige til de formål de blev indsamlet til. I mange tilfælde behandler vi hovedsageligt dine data for at overholde lovkrav. I disse tilfælde afgør den pågældende lovgivning hvor længe dine data opbevares.

I nogle tilfælde kan du have ret til at påvirke hvor længe dine personoplysninger gemmes. Følgende opbevaringsperioder gælder som udgangspunkt:

 • Telefonnummer, CPR-nummer, adresse, bankoplysninger, svar på vores KYC-spørgsmål ("kundekendskab") og identitetsbevis som behandles for at overholde gældende lovkrav om kundekendskab og for at forhindre, opdage og undersøge mulige tilfælde af hvidvask, terrorfinansiering og bedrageri, opbevares af os i mindst fem år, i henhold til hvidvaskloven.
 • Telefonnummer, CPR-nummer, adresse, bankoplysninger og transaktionshistorik opbevares i op til ti år, i henhold til bogføringsloven.
 • Telefonnummer, CPR-nummer, adresse, bankoplysninger og transaktionshistorik behandlet som led i opfyldelsen af vores aftalevilkår opbevares i op til ti år efter medlemskabets ophør under hensyntagen til vores mulighed for at forsvare og håndhæve eventuelle juridiske krav som måtte udspringe af medlemsforholdet. Oplysninger vedrørende medlemskab uden investeringskonti slettes inden for 3 måneder fra den udtrykkelige anmodning om at opsige medlemskabet.
 • Hvis du har sagt ja til at modtage marketing og/eller andre oplysninger relateret til vores forretning, bruger vi din e-mailadresse til dette formål indtil du informerer os om at du ikke længere ønsker at modtage sådanne oplysninger. Du kan af- og tilmelde dig nyhedsbrevet på din profil på hjemmesiden eller via unsubscribe-linket i nyhedsbrevet.

6. Hvordan kan du have indflydelse på vores behandling af dine person-oplysninger?

Medlemmer som har godkendt Kameos vilkår og oprettet en brugerprofil

I overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse har du ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Kameo har gemt om dig. Når du er logget ind på din Kameo-profil, har du mulighed for at downloade den data der er tilknyttet til din bruger. Under visse omstændigheder har du også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig (data-overførbarhed)

Hvis dine oplysninger er urigtige eller ufuldstændige, har du ret til at få oplysningerne rettet med de begrænsninger som følger af lovgivningen.

Så længe Kameo ikke har pligt at gemme dine personoplysninger som beskrevet over i punkt 5, har du også ret at kræve en sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af vores behandling og lagring heraf.

b. Abonnenter på nyhedsbrev uden medlemskab

overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse har du ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Kameo har gemt om dig. Hvis du ikke er medlem, kan du få tilgang til dine personoplysninger ved at sende en henvendelse til helpdesk@kameo.dk.

Du kan når som helst trække dit samtykke til at modtage nyhedsbreve tilbage ved at kontakte os via e-mail eller benytte vores unsubscribe-link i bunden af alle nyhedsbreve. Hvis du har afmeldt dig vores nyhedsbrev, og du ikke er medlem, har vi ikke længere grundlag for at behandle dine personoplysninger. Vi sletter da dine oplysninger efter tre måneder. Samtidigt med at du afmelder dig nyhedsbrevet, kan du også anmode om at vi sletter dine personoplysninger med det samme.

Kameo behandler CPR-nummer og andre entydige identifikationsmidler i forbindelse med aftaleindgåelse fordi der er et objektivt behov for sikker identifikation. Metoden er nødvendig for at opnå denne identifikation, jf. persondataloven §11.