Investeringsrisiko

Enhver investering indebærer risiko. Det gælder også når du låner dine penge ud via Kameo. Her har vi samlet en oversigt over hvilke risikoer du bør være opmærksom på når du investerer via platformen. Du finder også information om hvordan Kameo arbejder for at håndtere risiko, om investeringer i direkte lån passer for dig og hvad du selv kan gøre for at reducere din investeringsrisiko.

Generel investeringsrisiko

Forsinkede betalinger

Når du investerer i lån via Kameo, vil rentebetalinger og tilbagebetaling af lånet følge en betalingsplan som er specifik for det lån du har investeret i. Vi kan først udbetale pengene til dig når vi har modtaget dem fra låntager, og Kameo garanterer ikke for at betalingen sker i tide eller i det hele taget. Betaler låntager for sent, eller sker der en fejl i overførslen, kan du derfor opleve at betalingen af renter eller afdrag bliver forsinket. 


Låntager går konkurs

Uforudsete hændelser kan opstå selv for seriøse selskaber. Hvis en låntager ikke længer kan dække sine forpligtelser og går konkurs, kan du tabe hele eller deler af din investering. Hvor stor del af dine investeringer du som investor får tilbagebetalt i en konkurs, afgøres hovedsagelig af værdien af det du har pant i. Værdien af panteobjektet vil påvirkes af generelle ændringer i markedet, men også af om det er let at sælge (likviditeten), og om det er et færdigstillet projekt eller noget halvbygget som andre må overtage ansvaret for.


Markedsrisiko

Markedskræfterne udgør også en risiko for dine investeringer. Faldende ejendomspriser kan føre til at igangsatte projekter besværlig vil kunne gå med overskud, eller at ejendomsudviklerne du har lånt penge ud til, ikke får solgt projekterne når de er færdigstillet. Øget byggeudgifter kan føre til pengemangel og konkurs hos både entreprenør og byggeherre. Alt dette kan føre til forsinkelse af tilbagebetaling af lånet eller konkurs. Faldende priser vil også svække værdien af sikkerheden som er stillet op for lånet. Det kan føre til at pant som før markedsudviklingen indebar god sikkerhed, ikke længer giver fuld dækning for investorernes krav.  

Lånebedrageri og underslag

Kameo vil – som banker og andre finansforetag – kunne opleve at blive udsat for bedragerier fra låntagere. Bedrageri og svindel kan også ske undervejs i et låneforhold, og dermed være svært at opdage end når selve låneoptaget fra starten af sker med bedragerisk hensigt. Sådanne bedragerier vil typisk ramme investorerne i et lån, fordi bedrageriet netop har som formål at tilrane sig udlånte midler.


Valutaudsving

Kameo tilbyder investeringsmuligheder på tværs af Skandinavien i lokal valuta. Investerer du på tværs af land og valuta, kan din investering synke eller stige i værdi afhængig af kursudviklingen. Kameo rapporterer gevinst og tab i valuta som realiseres ved tilbagebetaling af lån og per betaling af renter, til Skattestyrelsen. Investerer du på tværs af valuta uden at have udgifter i samme valuta som du investerer i, er det generelt at anbefale at sprede investeringerne udover i tid, sådan at ikke hele valutaeffekten på investeringen træffer på samme tidspunkt.


Platformen lukker

Når du investerer via Kameo håndterer Kameo alt administration af betalinger og låneaftaler. Skulle det ske at Kameo går konkurs, eller platformen lukker af andre årsager, kan det blive svært at håndtere dette selv. Juridisk set vil alle aftaler stadig være bindende mellem låntager og långiver, fordi Kameo ikke indgår som en part i aftalerne. Alle krav som investorerne har mod låntager vil derfor overleve en nedlæggelse af platformen, men for den enkelte investor vil inddrivelse og effektuering af sikkerheder byde på praktiske udfordringer.


Ingen indskydergaranti

Pengene du overfører til og investerer via Kameo dækkes ikke af Bankens sikringsfond, og du kan ikke kræve erstatning fra fonden hvis du oplever tab på dine investeringer Der gælder heller ingen anden garantiordning for investeringer via folkefinansieringsplatforme.

Penge som du måtte have på din Kameo-konto, står på en klientkonto i Den Norske Bank (DNB). Denne er adskilt fra Kameos virksomhed, og vil ikke blive påvirket af en konkurs i Kameo. Disse midler er derfor bare sårbare for en eventuel konkurs i DNB.

Kameos risikovurdering

Alle lån som publiceres på Kameos platform har gennemgået en analyse og godkendelses-proces i henhold til Kameos kreditpolicy. I analysen vurderes selskabet som søger lån, personerne bag selskabet, selve projektet og ikke mindst sikkerhedspakken som tilbydes. Analysen resulterer i en risikoklasse (A-E), som også har betydning for renteniveauet.
Som en del af analysen indhenter vi en ekstern kreditvurdering af låntager og eventuelle kautionister fra tredjeparter som UC og Bisnode. Kameo foretager ikke kreditvurderinger på egen hånd.
Når et lån publiceres på platformen, deler vi information om selskabet, projektet og sikkerhedspakken med dig som investor.

Du bør selv evaluere informationen på projektsiden før du vælger at investere. Bemærk at det er låntageren som er ansvarlig for at projektinformationen er opdateret og korrekt. Har du spørgsmål til låntager eller Kameos analyse i forbindelse med et lån, kan du bruge lånets Q&A-side.
Specielt for ejendomsprojekter:
For alle ejendomslån vurderer vi lånets størrelse i forhold til ejendommens forventede værdi ved færdigstillet. Dette forhold kaldes belåningsgrad eller Loan to Value (LTV). En LTV på 70% betyder at de samlede lån i ejendommen tilsvar 70% af forventet værdi. Det indebærer at LTV reelt vil kunne være højere end 70% i eksemplet undervejs i byggeperioden, fordi værdien af en halvfærdig bygning er meget lavere end en færdig bygning.

Risikoklasse og renteniveau

Rentesatsen er et udtryk for hvad Kameo vurderer som en retfærdig pris for risikoen som du tager ved at investere i et givet lån. Derfor er vores risikovurdering helt afgørende for renten vi tilbyder på et lån. Hvad som er en retfærdig rente påvirkes imidlertid også af markedssituationen på det tidspunkt lånet publiceres, og både markedssituation og risiko kan ændre sig gennem et lån. Renten kan derfor variere fra tranche til tranche i et lån. Når lånet først er udbetalt, ligger imidlertid renten fast i lånets løbetid.
Tabellen nedenfor viser laveste forventede rente og forventet kredittab for hver risikoklasse:

Risikoklasse Minimumsrente* Forventet kredittab**
A 5 % 0,0 – 0,2 %
B 6 % 0,3 – 0,8 %
C 8 % 0,9 – 1,3 %
D 11 % 1,4 – 1,9 %
E 13 % 2,0 – 3,5 %

*Minimumsrente
Som navnet antyder er dette den laveste rente du normal vil finde i hver risikoklasse. Afvigelse kan forekomme, for eksempel på grund af lokale markedshensyn. Du vil også kunne se flere eksempler på højere renter.

**Forventet kredittab
Det forventede kredittab er det forventede gennemsnitlige tab i forhold til Kameos totale lånevolumen for hver risikoklasse. Tabsprocenterne forudsætter altså en spredning over hele Kameos portefølje.
Forskellene i renteniveauerne mellem risikoklasserne er baseret på en statistisk forventet tab beregnet for hele porteføljen. Det bygger blandt andet på data fra UC som den statistiske risiko for betalingsvanskeligheder og/eller konkurs knyttet til de forskellige risikoklasser, samt en forventning om at investorerne i gennemsnit får 70% af investeringerne tilbage i de tilfælde hvor mislighold indebærer at vi må realisere sikkerhederne bag lånet.

Vores analyse- og vurderingsproces

create_account

Indledende vurdering

Grundlæggende information om låntager hentes elektronisk, og vurderes så baseret på rapporter fra Experian og Bisnode. Kun virksomheder som har tilfredsstillende kreditscore bliver godkendt.

Crowdfunding Kameo

Låneansøging

Låntager indsender supplerende information for at færdigstille låneansøgningen, herunder opdateret regnskab, bankkontoudskrift, projektestimater, styre- og aktionærinformation med mere.

Kreditbedömning

Analyse

Informationen fra låneansøgningen, vores samarbejdspartnere og fra interviewet med låntageren, gennemgås og analyseres i vores egen kreditmodel. Kameo lægger særlig vægt på nøglepersonerne, sandsynlig gennemføringsevne økonomisk og operationelt, samt ekstern kreditscore i vurderingen. 

aprove_offer

Godkendelse

Vores kreditkomite vurderer til sidst kreditanalysen, og godkender eventuelt risikoklasse for lånet. Derefter publiceres lånet på vores platform. 

Sådan reducerer Kameo din risiko

Kameo har en række procedurer og krav som bidrager til at reducere din risiko som investor.

Krav om pant eller kaution

Vi kræver at der stilles pant og/eller kaution for alle lån på Kameos platform. Denne sikkerhedsstillelse øger chancen for at du som investor får hele eller dele af din investering tilbagebetalt i tilfælde af at et lån ikke tilbagebetales som planlagt. Pant kan være i form af ejendomspant, virksomhedspant eller aktiepant, mens en kaution kan være enten personlig kaution eller virksomhedsgaranti. Det vil altid fremgå af projektsiderne præcis hvilken sikkerhedspakke der står bag et lån.


Screening af låntagere

Kameo laver en omfattende kontrol af alle låneansøgninger samt personerne bag. Vi kan ikke garantere at vi eller vores kunder ikke bliver bedraget, men vi har indført en række procedurer til at afdække eventuelle forsøg. Disse inkluderer bl.a. screeninger i bedrageriregistre og sanktionslister. De vurderinger som ligger til grund for publicering af et lån, et baseret på Kameos Credit Policy og instrukser for risikovurderingen. Kameo har også omfattende antihvidvasknings- og terrorfinansieringsrutiner og -systemer for at opfange indikatorer på økonomisk kriminalitet. Sikkerhedsstillelse og særlig personlige kautioner vil kunne bidrage til at sænke risikoen for at låntager benytter de lånte midler uretmæssig


Begrænset LTV

Vi stiller krav om ejendomsprojekters belåningsgrad (LTV) for at sikre at projektet er i stand til at refinansiere eller indbringe de salgsbeløb som er nødvendig for at tilbagebetale lånet, og for at sikre at panteobjektet kan dække hel eller delvis tilbagebetaling ved evt. tvangsrealisation. LTV viser altid forventet værdi efter færdigstillelse. Det betyder at indtil projektet er færdigstillet, vil faktisk forventet værdi af ejendommen være lavere end den værdi som lægges til grund i LTV-beregningen, fordi et ikke færdigt projekt altid vil måtte sælges med en rabat. Både belåningsgrad og udregningen der ligger bag, vil fremgå af lånets projektside.

Kreditkomité

Kameo har en kreditkomite med erfaring inden for bl.a. byggeri, regnskab, problemengagementer og jura som skal godkende lån inden de lægges på platformen. Lån kan ikke publiceres på platformen før de har været gennem en analyse og behandling i tråd med Kameos kreditpolitik. Denne godkendelsesproces er med til at kvalitetssikre vores risikovurdering og tilstræbe en ensartet risikovurdering af alle låntagere og projekter, samt opfange røde flag knyttet til projektet og låntager.


Kapitalkrav og kontinuitetsplaner

Kameo er underlagt krav om fri egenkapital og regelmæssig rapportering til det danske finanstilsyn som en del af vores tilladelse som betalingsinstitut. Disse krav skal bl.a. være med til at sikre os mod konkurs samt vise vores kunder at vi har den nødvendige kapital til at kunne administrere lånene på platformen. Som betalingsforetag er Kameo også pligtig til at have kontinuitetsplaner og IT- og IKT-sikkerhedspolitikker, for at sikre uafbrudt og varig drift af selskabet.


Separat klientkonto

Vi holder alle indbetalinger fra investorer samt rente- og tilbagebetalinger fra låntagere på en separat klientkonto i DNB. Dermed holdes dine penge adskilt fra Kameos egen forretning. Dine indestående påvirkes derfor ikke af en evt. konkurs i Kameo.


Långiveragent

Vi har sørget for at du ikke selv skal inddrive misligholdte lån hvis en eller flere låntagere skulle komme i betalingsvanskeligheder. Den opgave ligger i stedet hos långiveragenten der gør hvad der er muligt for at inddrive investorernes penge, bl.a. gennem en realisering af sikkerhederne. I Danmark og Sverige er Kameo selv långiveragent mens denne rolle i Norge ligger hos Intrum Capital. Ordningen sikrer at pant kan tiltrædes og at beslutninger som håndtering af misligholdte lån træffes af personer med relevant indsigt i fakta, markedet og jura.

*Lindorff Capital byttet navn til Intrum Capital 28.10.2021.

Passer investering i direkte lån til dig?

Investering gennem direkte lån er en enkel måde at støtte mindre virksomheder på, sådan at de kan gennemføre projekter og vokse, samtidig som du som investor får afkastning på dine sparepenge. Investering i direkte lån indebærer imidlertid høj risiko, også når du investerer gennem veletableret og velrenommeret folkefinansieringsaktører. Fordi risikoen generelt er høj, er også renten man kan forvente på lånene høj. Det generelle renteniveau skal tag højde for at man må regne med at nogen lån vil gå i mislighold og ende i tab på investeringen.

Når risikoen ved investering i det enkelte lån er høj, er det specielt vigtig at sprede risikoen over mange lån. På Kameos platform er misligholds- og tabsprocent historisk set beskedne, selv om mislighold af enkeltlån kan medføre til at hele det investeret beløb i det lån går tabt. 

Det indikerer at risikoen i det enkelte lån er højere end hvis du spreder dine investeringerne på mange lån. På Kameo kan du investere i et enkelt lån helt ned i 500 kroner. Hvis du har mindre erfaring med investeringer generelt, eller med direkte lån specielt, anbefaler vi at du starter forsigtig med små beløb spredt på flere lån. Vi anbefaler også at du sætter dig ind i vores generelle vilkår, risikoerne som typisk gør sig gældende i sådan direkte lån sådan de er beskrevet på siden her, og tjekker informationsmaterialet ud som findes under fanen «Lær mere». En del information vil du også finde på vores blog, som det er linket til nederst på siden.

Har du mindre erfaring med investeringer, anbefaler vi at du begrænser højrisikodelen af den din totale investerings- og spareportefølje. Er du småsparer, bør hoveddelen af din spareportefølje bestå af produkter med lavere risiko, og kun mindre deler bør afsættes til produkter med høj risiko.

Sådan reducerer du selv din risiko

Kameo gør det vi kan for at give dig den information du behøver for at afgøre om du vil investere i et lån. Hos Kameo gør vi hvad vi kan for at du er så velinformeret som muligt, når du investerer i nye lån. I sidste ende er det dog altid op til dig selv at bedømme om risikoen ved et lån er acceptabel. Derfor bør du altid sætte dig ind i de projekter og virksomheder du låner penge ud til, og ikke mindst vurdere om du mener sikkerhedspakken bag lånet er stærk nok i tilfælde af der skulle opstå problemer.

Selv sunde virksomheder kan dog komme i uforudsete problemer, og der er ingen garanti for at du vil få tilbagebetalt hele eller deler af din investering.

Der er med andre ord ingen garanti for at du får hele din investering tilbagebetalt, men du kan gøre dig selv mindre sårbar ved at sprede dine udlån over mange forskellige projekter og virksomheder. Jo flere lån du investerer i, jo mindre betyder det for dit samlede afkast hvis ét enkelt af dem giver et tab.

Du må også huske at direkte lån gennem crowdlending potentielt indebærer høj risiko, og at du bør sørge for at have en samlet investeringsportefølje som også indeholder andre og mindre risikable elementer.

Hvad sker der hvis et lån misligholdes?

Når et lån misligholdes, har vi en række klare interne retningslinjer for hvordan vi håndterer sagen. Kernen i disse retningslinjer er at vi indgår i tæt dialog med låntager og vurderer den konkrete situation med øje for at finde den løsning som har de bedst mulige dækningsudsigter for investorerne.

Som regel indebærer det at vi bruger de kommercielle og retlige muligheder vi har til at motivere låntager til at finde frivillige løsninger.

Vores erfaring er at de frivillige løsninger er bedst for både låntager og långivere.

Er en frivillig løsning ikke mulige pga. manglende evne eller vilje hos låntager, forfølger vi investorernes krav gennem retlige tvangsprocesser i overensstemmelse med lokal lovgivning. Tvangsprocesser kan ofte tage meget lang tid; en konkurs kan fx forløbe over flere år, og et tvangssalg kan tage omkring et år at realisere fra begæringen om salg indsendes til myndighederne.