Vores danske kontor har delvist lukket for telefoniske henvendelser torsdag den 16. marts. Du er som altid velkommen til at sende os en mail på helpdesk@kameo.dk, så svarer vi hurtigst muligt.

Investeringsrisiko

Enhver investering indebærer risiko. Det gælder også når du udlåner dine penge via Kameo. Her har vi samlet et overblik over de risici du bør være opmærksom på inden du investerer på platformen. Du finder også information om hvordan Kameo arbejder med risiko samt hvad du selv kan gøre for at reducere din investeringsrisiko.

Generelle risici

Forsinkede betalinger

Hvis du har investeret i et lån via Kameo, følger dine rente- og afdragsbetalinger som udgangspunkt betalingsplanen for lånet. Vi kan dog først udbetale pengene til dig når de er modtaget fra låntager. Sker der en fejl i overførslen, eller sendes pengene for sent, kan du derfor opleve forsinkede rente- eller afdragsbetalinger. 


Låntager går konkurs

Uforudsete hændelser kan indtræffe selv for seriøse virksomheder. Hvis en låntager ikke længere kan dække sine forpligtelser og går konkurs, kan du tabe hele eller dele af din investering. Hvor stor en del af dine investeringer du som investor får tilbagebetalt, afgøres i så fald primært af værdien af sikkerhedspakken bag lånet.


Markedsrisiko

Markedskræfterne udgør også en risiko for din investering. Faldende priser på ejendomsmarkedet kan fx påvirke de projekter og ejendomsudviklere du har lånt penge ud til, så de ikke får solgt deres projekter, og i sidste ende føre til forsinkelse af tilbagebetalingen eller konkurs. Faldende priser vil også føre til at værdien af sikkerhederne svækkes. Det kan medføre at pant som før markedsudviklingen indebar god sikkerhed, ikke længere giver fuld dækning for investorernes krav.

Valutaudsving

Kameo tilbyder investeringsmuligheder på tværs af Skandinavien i lokale valuta. Investerer du på tværs af lande og valuta, kan din investering falde eller stige i værdi alt efter kursudviklingen.


Platformen lukker

Når du investerer via Kameo, håndterer vi al administration af betalinger og låneaftaler. Skulle det ske at Kameo går konkurs, eller platformen lukker af andre årsager, kan det blive kompliceret at håndtere denne del selv. Juridisk set vil alle aftaler dog fortsat være gældende da Kameo ikke indgår som part i aftalerne, og alle krav som investorerne har mod låntagere, vil overleve en lukning af platformen.


Ingen indskydergaranti

De penge du overfører til og investerer via Kameo er ikke omfattet af Indskydergarantifonden, og du kan ikke kræve erstatning fra fonden hvis du oplever tab på dine investeringer via platformen. Likvide midler på din Kameo-konto, holdes på en klientkonto i DNB der er adskilt fra Kameos forretning. Disse midler er derfor kun sårbare over for en evt. konkurs i DNB (Norges største bank).

Kameos risikovurdering

Alle lån som publiceres på Kameos platform, har gennemgået en analyse og godkendelsesproces i henhold til Kameos kreditpolitik. I analysen vurderes virksomheden der søger lån, personerne bag, selve projektet der lånes til, og ikke mindst den sikkerhedspakke der tilbydes. Analysen resulterer i en risikoklasse (A-E), som også har betydning for renteniveauet.

Som en del af analysen indhenter vi en ekstern kreditvurdering af låntager og evt. kautionister fra tredjeparter som UC og Risika. Kameo foretager ikke selv kreditvurderinger.

Når et lån lægges på platformen, deler vi information om virksomheden, projektet og sikkerhedspakken med dig som investor. 

Du bør selv vurdere informationen på projektsiden inden du vælger at investere. Bemærk at det er låntager der er ansvarlig for at projektinformationen er opdateret og korrekt. Har du spørgsmål til låntager eller til Kameos analyse i forbindelse med et lån, kan du benytte lånets Q&A-side.


Særligt for ejendomsprojekter

For alle ejendomslån vurderer vi lånets størrelse i forhold til ejendommens forventede værdi ved færdigstillelse. Dette forhold kaldes belåningsgraden eller Loan to Value (LTV).  En LTV på 70 % betyder at de samlede lån i ejendommen svarer til 70 % af forventet værdi.

Risikoklasse og renteniveau

Rentesatsen er vores bedste bud på en fair og attraktiv pris for den risiko du løber ved at investere i et givent lån, ut fra markedssituationen på det tidspunkt lånet publiceres. Derfor er vores risikovurdering helt afgørende for hvilken rente vi tilbyder på et lån.

Tabellen nedenfor viser minimumsrenten og det forventede kredittab for hver risikoklasse.

Risikoklasse Minimumsrente* Forventet kredittab**
A 5 % 0,0 – 0,2 %
B 6 % 0,3 – 0,8 %
C 8 % 0,9 – 1,3 %
D 11 % 1,4 – 1,9 %
E 13 % 2,0 – 3,5 %

*Minimumsrente

Som navnet antyder, er der tale om den laveste rente du normalt vil finde i hver risikoklasse. Afvigelser kan forekomme, fx på grund af lokale markedshensyn. Du vil også se flere eksempler på højere renter.

**Forventet kredittab

Det forventede kredittab er det forventede gennemsnitlige tab i forhold til Kameos samlede lånevolumen for hver risikoklasse. Tabsprocenten forudsætter altså spredning over hele Kameos portefølje. 

Forskellene i renteniveau mellem risikoklasserne er baseret på et statistisk, forventet tab beregnet for hele porteføljen. Det bygger bl.a. på data fra UC som den statistiske risiko for betalingsvanskeligheder og/eller konkurs knyttet til de forskellige risikoklasser, samt en forventning om at investorerne i gennemsnit, set over hele porteføljen, får 70 % af deres investering tilbage i de tilfælde hvor mislighold indebærer at vi må realisere sikkerhederne bag lånet.

Vores analyse- og vurderingsproces

create_account

Indledende screening

Grundlæggende oplysninger om en potentiel låntager indhentes, og virksomheden screenes på baggrund af eksterne rapporter fra bl.a. Risika. Kun virksomheder med tilfredsstillende kreditscorer godkendes.

Crowdfunding Kameo

Låneansøging

Låneansøgningen færdiggøres ved at låntager indsender supplerende oplysninger. De omfatter bl.a. opdaterede regnskaber, bankkontoudskrifter, projektberegninger, bestyrelses- og aktionærinformation.

Kreditbedömning

Analyse

Oplysninger fra låneansøgningen, vores samarbejdspartnere og interviewet med låntageren gennemgås og analyseres i vores egen kreditmodel. De vigtigste faktorer er fortsat de eksterne kreditrapporter. 

aprove_offer

Godkendelse

Vores kreditkomité vurderer til sidst den samlede kreditanalyse og godkender kreditscore og renteniveau. Derefter publiceres lånet på vores platform, og tegningsperioden begynder.

Sådan reducerer Kameo din risiko

Hos Kameo har vi en række procedurer og krav der er med til at nedbringe din risiko som investor. 

Krav om pant eller kaution

Vi kræver at der stilles pant og/eller kaution for alle lån på Kameos platform. Denne sikkerhedsstillelse øger chancen for at du som investor får hele eller dele af din investering tilbagebetalt i tilfælde af at et lån ikke tilbagebetales som planlagt. Pant kan være i form af ejendomspant, virksomhedspant eller aktiepant, mens en kaution kan være enten personlig kaution eller virksomhedsgaranti. Det vil altid fremgå af projektsiderne præcis hvilken sikkerhedspakke der står bag et lån.


Screening af låntagere

Vi laver en omfattende kontrol af alle låneansøgninger samt personerne bag. Vi kan ikke garantere at vi eller vores kunder ikke bliver bedraget, men vi har indført en række procedurer til at afdække eventuelle forsøg. Disse inkluderer bl.a. screeninger i bedrageriregistre og sanktionslister. 


Begrænset LTV

Vi stiller krav om ejendomsprojekters belåningsgrad (LTV) for at sikre at projektet er i stand til at refinanciere eller indbringe de salgsbeløb som er nødvendig for at tilbagebetale lånet, og for at sikre at panteobjektet kan dække hel eller delvis tilbagebetaling ved evt. tvangsrealisation. Har projektet en LTV på eksempelvis 75%, vil investorerne kunne tåle en prisreduktion på 25 % før de påvirkes negativt. Både belåningsgrad og udregningen der ligger bag, vil fremgå af lånets projektside.

Kreditkomite

Kameo har en kreditkomite med erfaring inden for bl.a. byggeri, regnskab, problemengagementer og jura som skal godkende lån inden de lægges på platformen. Denne godkendelsesproces er med til at kvalitetssikre vores risikovurdering og tilstræbe en ensartet risikovurdering af alle låntagere og projekter.


Kapitalkrav

Kameo er underlagt krav om fri egenkapital og regelmæssig rapportering til det danske finanstilsyn som en del af vores tilladelse som betalingsinstitut. Disse krav skal bl.a. være med til at sikre os mod konkurs samt vise vores kunder at vi har den nødvendige kapital til at kunne administrere lånene på platformen.


Separat klientkonto

Vi holder alle indbetalinger fra investorer samt rente- og tilbagebetalinger fra låntagere på en separat klientkonto i DNB. Dermed holdes dine penge adskilt fra Kameos egen forretning. Dine indestående påvirkes derfor ikke af en evt. konkurs i Kameo.


Långiveragent

Vi har sørget for at du ikke selv skal inddrive misligholdte lån hvis en eller flere låntagere skulle komme i betalingsvanskeligheder. Den opgave ligger i stedet hos långiveragenten der gør hvad der er muligt for at inddrive investorernes penge, bl.a. gennem en realisering af sikkerhederne. I Danmark og Sverige er Kameo selv långiveragent mens denne rolle i Norge ligger hos Intrum Capital.

 

Sådan reducerer du selv din risiko

Hos Kameo gør vi hvad vi kan for at du er så velinformeret som muligt, når du investerer i nye lån. I sidste ende er det dog altid op til dig selv at bedømme om risikoen ved et lån er acceptabel.

Derfor bør du altid sætte dig ind i de projekter og virksomheder du låner penge ud til, og ikke mindst vurdere om du mener sikkerhedspakken bag lånet er stærk nok i tilfælde af der skulle opstå problemer. Selv sunde virksomheder kan dog komme i uforudsete problemer.

Der er med andre ord ingen garanti for at du får hele din investering tilbagebetalt, men du kan gøre dig selv mindre sårbar ved at sprede dine udlån over mange forskellige projekter og virksomheder. Jo flere lån du investerer i, jo mindre betyder det for dit samlede afkast hvis ét enkelt af dem giver et tab.

Du må også huske at direkte lån gennem crowdlending potentielt indebærer høj risiko, og at du bør sørge for at have en samlet investeringsportefølje som også indeholder andre og mindre risikable elementer.

Hvad sker der hvis et lån misligholdes?

Når et lån misligholdes, har vi en række klare interne retningslinjer for hvordan vi håndterer sagen. Kernen i disse retningslinjer er at vi indgår i tæt dialog med låntager og vurderer den konkrete situation med øje for at finde den løsning som har de bedst mulige dækningsudsigter for investorerne. 

Som regel indebærer det at vi bruger de kommercielle og retlige muligheder vi har til at motivere låntager til at finde frivillige løsninger. 

Vores erfaring er at de frivillige løsninger er bedst for både låntager og långivere.

Er en frivillig løsning ikke mulige pga. manglende evne eller vilje hos låntager, forfølger vi investorernes krav gennem retlige tvangsprocesser i overensstemmelse med lokal lovgivning. Tvangsprocesser kan ofte tage meget lang tid; en konkurs kan fx forløbe over flere år, og et tvangssalg kan tage omkring et år at realisere fra begæringen om salg indsendes til myndighederne.