Ordliste

Vil du i gang med at investere? Her er fagudtrykkene, du bør kende.

Når man skal investere penge for første gang, er det let at blive forvirret af alle de ord og udtryk, som anvendes i branchen. Vi mener, at det skal være let at komme i gang, og derfor har vi samlet nogle af de mest almindelige begreber nedenfor.

  • Del:

Afgift

Afgift for f.eks. lejeret, forpagtning, skat eller rentebetaling.

Afkast

Afkastet er forskellen mellem en placerings oprindelige værdi og værdien, når pengene betales tilbage til investoren. Den udtrykkes almindeligvis i kroner eller i procent af den totale fortjeneste.

Aflysning

Sletning af pantebrev, som belaster en ejendom.

Afsluttende afregning

Afsluttende afregning mellem køber og sælger. Den oprettes normalt af ejendomsmægleren på tiltrædelsesdagen og fordeler bl.a. renter på overtagede lån m.m.

Aktier

Aktier er ejerandele i et aktieselskab. De giver stemmeret på generalforsamlinger, og værdien kan både falde og stige.

Amortisering

Tilbagebetaling af lån med faste afdrag til bestemte terminer.

Andelslejlighed

Ejerskab af en bestemt lejlighed i ubegrænset tid p.g.a. andel og medlemskab i andelsboligforening, som ejer ejendommen.

Annuitetslån

Et annuitetslån er et lån, som nedbetales med lige store terminbeløb, indtil lånet er helt indfriet.

Balance

Overblik over en virksomheds/forenings gæld, fortjenester og egenkapital på et bestemt tidspunkt.

Bankdag

Dag, hvor bankerne holder åben. Det modsatte er banklukkedage.

Bankvurdering

Vurdering af boligens generelle pris før lån i bank.

Basisbeløb

Begreb fra juraen om almen forsikring, der følger årlige forandringer i prissituationen,

Belåningsgrad

Belåningsgraden er forholdet mellem det lån, som findes på en ejendom og dens markedsværdi eller købsprisen. Eksempel: Hvis et ejendomsselskab gennemfører et boligprojekt for 20 millioner kroner og låner 15 af disse, er belåningsgraden 75%.

Belåningsværdi

Objektivt, forsigtigt beregnet markedsværdi, som ligger til grund for bankens belåning. Udgår normalt fra et vurderingsunderlag.

Besigtigelse

En teknisk besigtigelse foretages før de fleste ejendomskøb - normalt på opfordring af køberen - for at sikre, at denne har honoreret sin undersøgelsespligt. Den udføres kun af godkendte fagfolk med ansvarsforsikring og en solid ekspertise inden for byggeri.

Beskatningsværdi

Ligger til grund for ejendomsbeskatningen.

Bindingstid

Den tid, hvor lånevilkårene for et lån er uforandrede.

Bindingsgrundlag

Den sum, som rentebidrag beregnes på.

Boligareal

Areal til beboelse.  

Boligloven

Lov, som behandler juridiske spørgsmål om fast ejendom.

Boliglån

Lån med bedre sikkerhed i ejendom eller andelslejlighed. Normalt op til 85% af markedsværdien. Denne type af lån kan fås med en bunden fast rente.

Boligpant

Se forklaring under pantebrev.

Brugsareal

Det område af en ejendom, som begrænses af omsluttende bygningsdels inderside. Til opmåling af brugsareal kræves der en opdeling af hver etage i sammenhørende områder (begrebets fuldstændige definition er betydeligt mere omfattende).

Brugsret

Tilladelse til brug af en ejendom for en person eller virksomhed.

Bunden rente

Rente, som ligger fast ved en bestemt rentesats på et givent tidspunkt.

Byggelån

Lån til finansiering af byggeri eller ombygning.

Byggetilladelse

Kræves principielt for alle ny-, til- eller ombygninger. Tilladelsen indhentes hos kommunen.

Crowdfunding

Crowdfunding indebærer, at flere personer går sammen og finansierer et projekt. Hvad finansieringen indebærer, og hvad “the crowd” får tilbage, varierer:

● Lånebaseret crowdfunding: Du låner penge ud til en person eller en virksomhed i en vis periode og får renter.

● Aktiebaseret crowdfunding: Du får ejerandele i en virksomhed mod en vis sum penge.

● Belønningsbaseret crowdfunding: Du får et produkt eller en tjeneste tilbage som tak for pengene, du giver til en virksomhed eller en person.

● Donationsbaseret crowdfunding: Du giver penge til en person eller et firma uden noget i udbytte.

Deflation

Deflation betyder, at det generelle prisniveau i samfundet falder, og at pengenes værdi øges. Det modsatte af deflation er inflation.

Detaljeplan

Regulerer udformningen af et område i detaljen. Kort + skriftlige planbeskrivelser.

Diversificering

Når man spreder sine investeringer på flere forskellige områder, går det under betegnelsen at diversificere. Det kan handle om at investere i forskellige aktiver (som eksempelvis aktier, fonde, crowdfunding, fast ejendom og guld), men også om at investere i forskellige alternativer inden for et aktiv (for eksempel forskellige projekter inden for crowdfunding).

Driftskapital

Den kapital, som en virksomhed behøver for at finansiere den løbende drift. Et generelt begreb, som inkluderer alle omsætninger minus kortfristet gæld.

Driftsomkostninger

F.eks. opvarmning, el, vand, rengøring, skorstensfejning, fællesudgifter, forsikringer m.m.

Effektiv rente

Denne anvendes til at sammenligne de forskellige kreditter. Alle afgifter indgår i beregningen.

Ejendom

Fast ejendom, som er registreret som en selvstændig juridisk enhed.

Ejendomsbeskrivelse

Ejendomsmæglerens fakta om ejendommen, som indhentes fra myndigheder, bank og kommune, samt sælgerens oplysninger om ejendommens tilstand, driftsomkostninger m.m.

Ejendomsbog

Tingsrettens register over alle ejendomme med oplysninger om ejere, servitutter, pantebrev m.m. Findes i dag i Det Digitale Tinglysningssystem. 

Ejendomslån

Et ejendomslån er et lån, som anvendes til finansiering af erhvervelse/udvikling af en fast ejendom. Som sikkerhed bruges der ofte et pantbrev.

Ejendomsregister

Myndighedernes arkiv over alle faste ejendomme med oplysninger om areal, servitutter m.m.

Ejendomsskat

Betales årligt for alle ejendomme.

Ejerforening

Sammenslutning af ejendomme til f.eks. vedligeholdelse og drift af fællesområder.

Ejerpant

Den del af panten/pantebrevet, som ikke behøves som sikkerhed for lånet, da det f.eks. amortiseres ned. Denne overskydende del tilfalder ejeren af grunden.

Eksekutiv auktion

Tvangssalg gennem kronefogedmyndigheden.

Ekstra lån

Betegnelse, når ejerpanten anvendes til lån.

Entrepreneret

Når en virksomhed hyres til at udføre et arbejde i sin helhed eller vise dele heraf.

Erhvervsejendom

Ejendom, der ikke kan anvendes som privat bolig.

Erhvervslån

Et erhvervslån er et lån, som anvendes af en virksomhed. Sikkerheden for lånet kan variere.

Fleksibel rente

Renten forandres med det generelle renteniveau.

Fond

En fond er en samling værdipapirer, som indeholder eksempelvis aktier og/eller rentebærende papirer. Investorer kan købe andele i fondens værdipapirer, som kan falde og stige i værdi.

Forfaldsdag

Dag, hvor rente og amortisering på lånet skal betales.

Forkøbsret

Kommunens ret til under visse omstændigheder at træde til i køberens sted, når en ejendom sælges.

Fri grund

Ejet grund.

Fællesanlæg

Et anlæg, som er fælles for flere ejendomme, heriblandt afløb, opvarmning m.m.

Garanteret rente

Garanti fra staten om, at låntagerens renteniveau på et bestemt grundlag ikke skal overstige et bestemt niveau.

Gravationer

Omfatter eksempelvis servitutter eller pantebreve/indtegninger etc.

Gravationsbevis

Tingbogsattest med oplysninger om ejere, pantebreve m.m.

Grundret

Leje af grund gennem flere år af staten eller kommunen mod årlig afgift. Afgiften reguleres med visse mellemrum, normalt hvert 20. år.

Hæfte

At hæfte betyder, at man tager økonomisk ansvar for en anden. Dette kan gælde både privatpersoner (fysisk person) og virksomheder (juridisk person).

Indskrivning

Tinglysningsekspedition.

Indskrivningsmyndighed

Tinglysningsmyndighed, hvor ejerskabet registreres.

Indtegning

Ældre betegnelse for selve pantebrevet.

Inflation

Inflation betyder, at det generelle prisniveau i samfundet øges, og at pengenes værdi mindskes. Dette er det modsatte af deflation.

Jævn amortisering

Lånet tilbagebetales i lige store dele under hele lånetiden.

Kapital

Ordet “kapital” kan have mange betydninger, eksempelvis finansiel formåen.

Kapitaludgift

Udgiften for rente og amortisering på et lån.

Kautionist

Den, som hæfter for et lån, og som skal betale, såfremt skyldneren ikke gør det. Dette kan gælde et fast beløb eller det samlede betalingsansvar.

Kontobevægelser

Pengetransaktioner ind og ud fra virksomheder.

Kreditbedømmelse

En kreditbedømmelse indebærer, at en långiver undersøger og analyserer en låntagers kreditværdighed.

Kreditor

Kreditgiver med fordring, f.eks. banker og realkreditinstitutter.

Kreditvurdering

Kreditbedømmelsen (se ovenstående) resulterer ofte i en samlet vurdering af låntageren, kaldet kreditvurdering. Betegnelsen indikerer låntagerens kreditværdighed.

Kreditværdighed

Kreditværdighed betegner et lands, en virksomheds eller en persons evne til at betale sin gæld.

Købskontrakt

Købehandling, hvor visse formelle krav skal være opfyldte, for at købet er gyldigt og bindende mellem parterne.

Løbetid

Det tidsrum, hvor lånet skal tilbagebetales.

Lånoversigt

Sammenfatning af eksisterende lån og deres vilkår.

Marginalskat

“Skatten på den sidst tjente krone”.

Markedsrenter

De rentesatser, som er gældende på lånemarkedet.

Mortifikation

Når et pantebrev eller en servitut ikke længere gælder.

Oplysningspligt

Sælgers forpligtelse over for køberen til at fremvise og gøre opmærksom på forhold vedrørende ejendommen, som køberen har ret til at kende før købet.

Overrente 

Ekstra rente, som pålægges ved for sen betaling.

Overtagelsesdag

Dagen, hvor købsbrevet underskrives, køberen overtager ansvaret for ejendommen, og slutbetalingen normalt sker.

Pant

Sikkerhed, som stilles for et lån i en bank.

Pantebrev

Et pantebrev udfærdiges som bevis på, at en ejendom er tinglyst, og gives fra låntager til långiver som sikkerhed. Hvis låntageren ikke kan betale sit lån, får indehaveren af pantebrevet sine penge som den første.

Person til person-lån

Lån fra privatperson eller virksomhed, samlebetegnelse for lån hos låneudbydere på internettet.

Påløben rente

Renten på et lån, som løber frem til en bestemt dato.

Realiseringsgevinst/-tab

Gevinstbeskatning eller skattereduktionsberettiget tab, som opstår ved salg af ejendom.

Realkreditinstitut

Særlig långiver for ejendomslån. Foretager ingen anden bankvirksomhed. Bevilliger lån med bunden rente og længere amortiseringstid.

Realkreditlån

Ejendomslån i realkreditinstitut.

Rente

Renten kaldes også “prisen på penge”. Det kan for eksempel være den pris, du betaler for at låne penge, eller det afkast, du får på dine indsatte penge. Renten udtrykkes oftest i procent af totalbeløbet og kan være enten fast eller fleksibel.

Rentebidrag

Bidrag, som dækker en del af renteudgiften for et nybygget hus. Se garanteret rente.

Revers

Gældsbrev, som angiver lånestørrelse og vilkår.

Risiko

Der er ingen alment accepteret definition af risiko. Det kan enten henvise til sandsynligheden for, at en vis hændelse indtræffer, til konsekvenserne af denne hændelse eller en kombination af begge. Du kan læse mere om risiko og afkast i relation til Kameos platform her. [https://www.kameo.se/Risk-og-kreditbedoemning]

Risikovurdering

Se kreditvurdering.

Salgsbeskrivelse

Klargøres af ejendommægleren. Indeholder oplysninger om ejendommen, som mægleren har indhentet fra blandet andet myndigheder, banker, foreninger og sælger.

Serielån

Langfristede lån, som amortiseres efter en i forvejen bestemt plan. Amortiseringsprocenten øges successivt ved hver konvertering.

Servitut

Skriftlig tilladelse til en rettighed for en anden. Kan f.eks. gælde retten til at bruge en vej eller vand i en brønd, strand m.m.

Skjulte fejl

Fejl i ejendom, som køberen ikke har opdaget i forbindelse med sin grundige undersøgelse, eller som der burde regnes med p.g.a. husets alder, tilstand eller pris. Sælgeren kan her blive ansvarlig for disse.

Skyldner

Den gældsatte personen (kredittageren).

Skøde

Kvittering for, at sælger har modtaget købssummen. Benyttes til tinglysning af ejendom.

Stamejendom

Ejendom fra, hvilken din grund er udstykket.

Stempelafgift

Afgift ved tinglysning af købsbrev og pantebrev.

Sælgerrevers

Gældsforbindelse fra køberen til sælgeren, som tegnes ved købet.

Tilbud

Forespørgsel om at indgå en aftale. Bindende for tilbudsgiveren, dog ikke ved køb af ejendom.

Tinglysning

Indskrivning af ejerskab i tinglysningsbogen.

Toplån

Lån med mindre sikkerhed i ejendom eller andel. Normalt op til max. 100% af markedsværdien. Denne type af lån optages i en almindelig bank og fås som regel kun med en fleksibel rente.

Udligning

En regulering af den aktuelle skattebetaling, så den svarer til den beregnede årsindkomst.

Udstykning

Deling af grund gennem ny grunddannelse.

Udsættelse

Udsættelse af skattebetaling ved salg af privatbolig, mens man erhverver sig en ny bolig.

Undersøgelsespligt

Køberens forpligtelse til grundigt at undersøge hver tilgængelig del af en gund og dennes bygninger. Sælger kan ikke stilles til ansvar for fejl, som køberen burde kunne have opdaget.

Vurdering

Foretages af en ejendomsmægler før et salg og/eller ved nybelåning af ejendom, andelsbolig etc. Afgør den maksimale belåningsgrad.

Vurderingsattest

Fås hos den lokale skattemyndighed og viser ejendommens offentligt fastsatte ejendomsværdi.

Værdierklæring

Nødvendig ved tinglysning af ejerskifte ved køb, hvis grunden ikke har en selvstændigt vurdering. Udfærdiges af en landmåler.

Tilbage til toppen