Vores telefon er lukket mellem kl 15.00 den 22. december til og med kl 09.00 den 2. januar. Hvis det haster bedes i sende mail til helpdesk@kameo.dk. Glædelig jul og godt nytår!

Forstå sikkerhedsstillelsen bag dine lån

Faraz Seyedi - sikkerhedsstillelse hos Kameo

Som en grundregel på Kameo vil der altid være enten pant eller kaution bag et lån – og flere lån har en sikkerhedspakke der kombinerer de to. Men hvad dækker de forskellige sikkerheder egentlig over?

  • Del:

Af Kameo Danmark | Publiceret 15. oktober 2019


De to primære former for sikkerhedsstillelse på Kameo er pant og kaution. Pant kan være i form af ejendomspant, virksomhedspant eller aktiepant, mens en kaution kan være enten personlig kaution eller virksomhedsgaranti.

Nedenfor kan du læse mere om hvad de enkelte former for sikkerhedsstillelse betyder. Vi har desuden bedt Faraz Seyedi, kreditanalytiker hos Kameo, om at komme med sit syn på hvilke styrker – og evt. svagheder – der kendetegner hver type.


Pant i fast ejendom

SE: Pant i fastighet | NO: Pant i eiendom

Som alle sikkerhedsstillelser bliver ejendomspant først aktuelt hvis et lån misligholdes. I så fald kan den pågældende ejendom sælges for at dække panthavernes krav. Der er særligt to ting du bør være opmærksom på når du skal vurdere pantsikkerhed – belåningsgrad og prioritet.

Belåningsgraden kaldes også Loan to Value (LVT) og er et udtryk for forholdet mellem lånebeløbet og værdien af den ejendom der tages pant i. Hvis LTV er 70 % betyder det med andre ord at lånebeløbet svarer til 70 % af ejendommens værdi. Dermed skal ejendommen falde mere end 30 % i værdi før investorerne påvirkes negativt og evt. lider tab.

Forskellen mellem lånebeløbet og værdien af ejendommen er det der beskytter långiverne mod udsving i ejendommens værdi. Jo højere belåningsgrad, jo mere risikofyldt vil et ejendomslån også være for investorerne.

Når det gælder prioriteten af pantsikkerheden, fortæller den hvor langt tilbage i køen långiverne står, når pantet skal indfries. Bliver en ejendom sat på tvangssalg, vil den der har 1. prioritet fx få hele sit krav (eller så meget så muligt) indfriet, inden kreditorer med 2. eller lavere prioritet får noget.

Faraz kommenterer: ”Pant i fast ejendom er den stærkeste sikkerhed vi kan have i et lån. Styrken ligger både i værdien, i det at én konkret ejendom stilles som sikkerhed, og i at ejendomme ofte er ret enkle at værdiansætte. En anden fordel er at når pantet er tinglyst, giver pantedokumentet en klar rettesnor for hvor meget og i hvilken rækkefølge kreditorerne tilbagebetales hvis det bliver nødvendigt at sælge ejendommen for at indfri låntagers forpligtelser.”

Læs mere om belåningsgrad/LTV


Virksomhedspant

SE: Företagsinteckning | NO: Fx varelagerpant

Virksomhedspant er pant i virksomhedens aktiver, fx varelager, driftsinventar osv., som kan sælges i tilfælde af at lånet misligholdes. Det er en mere fleksibel panttype end ejendomspant da de aktiver der tages pant i, indgår i den normale drift af virksomheden og dermed kan udskiftes undervejs i takt med at der købes og sælges nye varer eller udskiftes inventar.

”Værdien af virksomhedspant afhænger i høj grad typen af virksomhed. Det er fx relativt enkelt at værdiansætte aktiverne i en cykelforretning, og let at forestille sig at nogle vil købe disse aktiver i tilfælde af konkurs. Er der tale om fx et IT-selskab hvor aktiverne hovedsageligt består af apps og patenter, kan det være mere udfordrende.”


Pant i andele/aktiepant

SE: Aktiepant | NO: Aksjepant

Er der taget pant i en virksomheds aktier eller andele, kan disse sælges i tilfælde af at lånet misligholdes. Det kræver dog at der er en køber, fx en anden virksomhed, der ønsker at overtage drift m.m. af låntagers virksomhed. Alternativt kan agenten selv overtage de pågældende aktier/andele (og dermed ejerskabet af virksomheden eller dele af den) på vegne af långiverne, men det vil i så fald være en mere kompleks proces at indfri långivernes krav end ved et salg.

”Aktiepant er en god sikkerhed i de fleste tilfælde da det i princippet stiller hele virksomheden som sikkerhed for lånet, og pantehaveren har stor kontrol med håndteringen af et eventuelt konkursbo. Pantehaveren har dog omvendt meget lidt kontrol med hvad der sker i virksomheden frem mod en evt. konkurs.”


Personlig kaution

SE: Personlig borgen | NO: Personlig kausjon

Når der stilles personlig kaution for et lån, betyder det at kautionisten – fx virksomhedens hovedaktionær – personligt vil dække renter og afdrag hvis den låntagende virksomhed ikke længere er i stand til at betale. Kautionen kan enten dække hele lånebeløbet eller en del af det.

”En personlig kaution er en stærk sikkerhed. Når et lån sikres med personlig kaution, betyder det at kautionisten stiller hele sin privatøkonomi bag lånet. Private aktiver som bil og bolig indgår dermed indirekte i sikkerhedspakken gennem kautionen.”


Virksomhedsgaranti

SE: Bolagsborgen | NO: Kausjon fra selskap

Når der stilles virksomhedsgaranti, fungerer det som ved personlig kaution – blot er det en anden virksomhed, fx inden for samme koncern, der forpligter sig til at betale på låntagers vegne hvis låntager ikke længere selv er i stand til det.

”Virksomhedsgaranti kan være en meget stærk sikkerhed forudsat at garantisten ejer noget af værdi. Hvis garantien stilles af et holdingselskab der udelukkende ejer den låntagende virksomhed, tilfører det ingen ekstra værdi til sikkerhedspakken. Hvis garantien derimod stilles af et stærkt moderselskab med flere andre indtægtskilder, betyder det 1) at moderselskabet kan bruge midler andre steder fra til at dække renter og afdrag, og 2) at der er flere aktiver der kan sælges og benyttes til at indfri gælden i tilfælde af en konkurs.”

Læs mere om Kameos risikovurdering


Om Faraz

Faraz Seyedi er kreditanalytiker på Kameos Oslo-kontor hvor han sidder med både danske, norske og svenske lånesager. Han er uddannet civiløkonom fra handelshøjskolen BI og har en fortid hos SpareBank1 Forsikring.